Algemene Voorwaarden van Pulk Vision Productions

maart 2019.

 

 

 

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
- Pulk Vision productions: de gebruiker van de Algemene Voorwaarden;
- Afnemer: degene, die handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, door ondertekening  

  van een geschrift of op andere wijze de gelding van Algemene Voorwaarden heeft aanvaard;

- Producten: alle goederen en/of werkzaamheden die door Pulk Vision productions worden

  geproduceerd en/of geleverd.

 

Artikel 2: Werkingssfeer

 1. De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Pulk Vision productions, evenals voor overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
 2. Voor zover in een overeenkomst niet anders is overeengekomen, zullen deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
 3. Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Pulk Vision productions en Afnemer zullen als dan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
 4. Indien een of meer van deze voorwaarden geheel of ten dele in strijd mogen zijn of komen met enige wettelijke bepaling of bij gerechtelijke uitspraak ongeldig worden verklaard, dan blijven nochtans deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht.

 

Artikel 3: Offertes, overeenkomst en prijzen

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De door Pulk Vision productions gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende zestig (60) dagen na dagtekening van de offerte, tenzij anders aangegeven. Pulk Vision productions is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Afnemer schriftelijk binnen dertig (30) dagen wordt bevestigd.
 3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Pulk Vision productions daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Pulk Vision productions anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Pulk Vision productions niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte inbegrepen Producten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 7. Toezending van documentatie, prijslijsten en/of prijsopgaven buiten het kader van een schriftelijke offerte, verplichten Pulk Vision productions niet tot levering of acceptatie van een order.
 8. Pulk Vision Productions zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 9. Opgenomen beeldmateriaal wordt gemonteerd en bewerkt naar inzicht van Pulk Vision Productions, met inachtneming van de eventuele wensen van de opdrachtgever. Het blijft echter een subjectief product en daarom kan de opdrachtgever dit nooit als reden aanvoeren om de factuur niet te betalen, doordat het eindproduct niet volledig naar zijn wens is.
 10. Pulk Vision Productions heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, indien en voor zover een goede uitvoering      van de overeenkomst dit vereist.

 

 Artikel 4: Levering

 1. Levering geschiedt af magazijn van Pulk Vision productions.
 2. Indien levering geschiedt op basis van 'Incoterms', zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende 'Incoterm' van toepassing zijn.
 3. Afnemer is verplicht de Producten af te nemen op het moment dat Pulk Vision productions deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 4. Indien de Afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Pulk Vision productions gerechtigd de Producten op te slaan voor risico en kosten van Afnemer. Pulk Vision productions is in ieder geval gerechtigd opslagkosten in rekening te brengen indien Afnemer de Producten niet binnen een maand na gereedkomen afneemt.
 5. Indien de Producten worden bezorgd is Pulk Vision productions gerechtigd bezorgkosten in rekening te brengen.
 6. Indien Pulk Vision productions gegevens nodig heeft van de Afnemer in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Afnemer deze aan Pulk Vision productions ter beschikking heeft gesteld.
 7. Indien Pulk Vision productions een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze slechts een indicatie. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een definitieve termijn. Ingeval de aangegeven leveringstermijn door Pulk Vision productions niet aangehouden kan worden, zal Pulk Vision productions Afnemer daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen met vermelding van de alsnog te verwachten leveringstermijn, zonder dat Afnemer daaraan enig recht tot het vorderen van schadevergoeding in welke vorm dan ook kan ontlenen of tot ontbinding kan overgaan dan wel de nakoming van de overeenkomst kan eisen.
 8. Pulk Vision productions is gerechtigd de Producten in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken. Pulk Vision productions is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 9. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Pulk Vision productions de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 10. Afnemer zal alle maatregelen nemen ter voorkoming van schade aan andere apparatuur, producten en fabricageprocessen en letsel aan personen die zou kunnen ontstaan tengevolge van de door Pulk Vision productions te verrichten werkzaamheden.
 11. Vertraging in de aanvang of in de voortzetting van de werkzaamheden als gevolg van onvoldoende of niet tijdige voorzieningen van de zijde van de Afnemer of als gevolg van andere oorzaken die in redelijkheid voor het risico van de Afnemer zijn, komen voor diens rekening.

 

Artikel 5: Modellen en demonstraties

 1. Is aan de Afnemer een model of een demonstratie getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.

 

Artikel 6: Reclameren

 1. Afnemer is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering te (doen) controleren. Daarbij behoort Afnemer te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met wat is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Eventuele zichtbare tekorten behoren direct bij aflevering met een aantekening op de leverbon aan Pulk Vision productions te worden gemeld. Niet-zichtbare tekorten behoren binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen zes maanden na levering te worden gemeld.
 3. Indien als gevolg van het vorige lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Afnemer verplicht tot afname en betaling van de gekochte Producten. Wenst Afnemer gebrekkige Producten te retourneren, dan geschiedt dat met voorafgaande schriftelijke toestemming van Pulk Vision productions.

 

 Artikel 7: Vergoedingen, prijs en kosten

 1. .Indien Pulk Vision productions met de Afnemer een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is Pulk Vision productions niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs in de gevallen als hieronder genoemd.
 2. De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op prijzen, lonen, en heffingen geldend op het tijdstip van de aanbieding of offerte. Wijzigingen in valutakoersen, arbeidslonen, kostprijzen van de grondstoffen, materialen, onderdelen, transport, assurantiepremies, fiscale lasten, sociale verzekeringspremies, invoerrechten en andere van overheidswege opgelegde of op te leggen heffingen kunnen tot aan het moment van de totstandkoming van de overeenkomst worden doorberekend.
 3. Indien de prijsstijging meer dan 10% bedraagt, is Afnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsstijging het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst.
 4. Zoals genoemd in artikel 3.3 zijn de genoemde bedragen zonder BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

 

Artikel 8: Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en / of aan te vullen, is Pulk Vision productions gerechtigd de overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en / of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Apart zal de Afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging en / of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal Pulk Vision productions de Afnemer hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast tarief is overeengekomen zal Pulk Vision productions daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van het te dezen bepaalde zal Pulk Vision productions geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 9: Betaling

 1. Betaling dient als volgt te geschieden: 50% bij opdracht en 50% binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders afgesproken. Betaling op een door Pulk Vision productions aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Klachten over de facturen dienen zo spoedig mogelijk na verzenddatum middels een aangetekend schrijven aan Pulk Vision productions kenbaar te worden gemaakt.
 2. De Producten worden gefactureerd direct na het gereedkomen van deze Producten.
 3. Indien de betaling niet tijdig is ontvangen, is Afnemer - zonder dat daarvoor een enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is - vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum van de daadwerkelijke betaling een rente van 1% per maand verschuldigd, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Afnemer zijn de vorderingen van Pulk Vision productions op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar.
 5. Pulk Vision productions heeft het recht de door de Afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Pulk Vision productions kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Afnemer een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Pulk Vision productions kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 6. Indien betaling binnen 14 dagen na factuurdatum geschiedt zal door Pulk Vision productions geen toeslag in rekening worden gebracht.
 7. Indien betaling na 14 dagen geschied is Afnemer een toeslag verschuldigd van 2%, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
 8. Indien betaling niet binnen 30 dagen geschiedt vervalt de garantie (zie artikel 11) op de Producten.

  

Artikel 10: Eigendomsovergang

 1. Tot aan het tijdstip waarop Afnemer aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, blijft de eigendom van de afgegeven Producten bij Pulk Vision productions.
 2. Indien de Afnemer de afgeleverde Producten aan derden in onderpand of in eigendom heeft overgedragen dan wel voor gebruik aan derden heeft afgestaan, verplicht de Afnemer zich de vorderingen op derden, aan wie de Producten zijn vervreemd of bezwaard, aan Pulk Vision productions te cederen, gelijk Afnemer bij deze voor alsdan deze vorderingen aan Pulk Vision productions cedeert tot een hoogte van de openstaande vorderingen van Pulk Vision productions. Pulk Vision productions verklaart de cessie reeds nu voor alsdan te aanvaarden en -voor zover nodig- verplicht de Afnemer zich tot het verlenen van medewerking aan de totstandkoming van de voor de cessie benodigde akte en tot het verlenen van medewerking aan de mededeling van de cessie aan de derde(n)-debiteur(en).
 3. Wanneer Afnemer zijn betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk, nakomt is Pulk Vision productions zonder ingebrekestelling dan wel zonder rechterlijke tussenkomst gerechtigd het verrichte ongedaan te maken en/of de afgegeven Producten terug te halen bij Afnemer. De Afnemer verleent Pulk Vision productions alle medewerking door het openen van de ruimte waarin zich die Producten bevinden, dan wel door het afgeven van de sleutels die toegang tot een zodanige ruimte geven. Indien de Producten zich bevinden op een plaats, van een derde gehuurd of op andere wijze in gebruik verkregen, zodanig dat voor de toegang de medewerking van deze derde nodig is, zal Afnemer Pulk Vision productions machtigen de medewerking van deze derde te verkrijgen.

 

Artikel 11: Garantie

 1. Pulk Vision productions garandeert dat de te leveren Producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
 2. De onder lid 1 genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren Producten zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en Afnemer van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Pulk Vision productions.
 3. De onder lid 1 genoemde garantie geldt gedurende een periode van twaalf maanden na levering.
 4. Indien de te leveren Producten niet voldoen aan deze garanties, zal Pulk Vision productions de Producten binnen redelijke termijn na ontvangst van schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Afnemer, naar keuze van Pulk Vision productions, vervangen of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt Afnemer zich reeds nu de vervangen Producten aan Pulk Vision productions te retourneren en de eigendom aan Pulk Vision productions te verschaffen.
 5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Pulk Vision productions, Afnemer of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de Producten of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de Producten niet bestemd zijn.
 6. Indien de door Pulk Vision productions verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.
 7. Beroep op garantie is uitgesloten in de volgende gevallen:
  A. voor gebreken veroorzaakt door invloeden van buitenaf, waaronder ongeval, misbruik, verwaarlozing of invloed van water;
  B. het niet in ach nemen van de gestelde installatie-/montagevoorschriften;
  C. door onjuist/abnormaal of onoordeelkundig gebruik van het geleverde;
  D. indien reparaties en/of technische wijzigingen aan de Producten worden verricht door derden zonder uitdrukkelijke toestemming van Pulk Vision productions;
  E. indien (op verzoek van Pulk Vision productions) geen originele, gedateerde aankoopbon/factuur kan worden overlegd;
  F. indien een eventueel serienummer op het garantiebewijs en/of product is gewijzigd, beschadigd of verwijderd;
  G. indien de factuur niet binnen 10 dagen is geretourneerd aan Pulk Vision productions of als de Afnemer niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan volgens deze Algemene Voorwaarden;
  H. indien de oorzaak der gebreken niet duidelijk kan worden aangetoond.
 8. Pulk Vision productions geeft bij elke levering maximaal twaalf maanden on-site garantie binnen Nederland op de producten alsmede op de door Pulk Vision productions geleverde en ingebouwde componenten tenzij anders overeengekomen. Op de pc geldt een bring-in garantie binnen Nederland van twaalf maanden. Op losse productcomponenten die door Pulk Vision productions worden geleverd, geldt eveneens een bring-in garantie van twaalf maanden. Op producten en productcomponenten van de Afnemer die door Pulk Vision productions worden ingebouwd, is geen garantie van toepassing. Wanneer bepaalde onderdelen of complete producten niet of gedeeltelijk functioneren en deze gerepareerd (zoals beschreven in dit artikel 11 Garanties) moeten worden, wordt er geen vervangend product geplaatst bij de Afnemer.
 9. Indien de Producten geleverd zijn en gebruikt worden in het buitenland geldt voor de garantietermijn een gewijzigde service. Pulk Vision productions geeft bij elke levering maximaal 1 jaar garantie . Hierbij zullen de Producten door en op kosten van de Afnemer worden opgestuurd naar Pulk Vision productions. Pulk Vision productions zal de onderdelen of complete Producten welke niet of gedeeltelijk functioneren onder garantie repareren dan wel vervangen (zoals beschreven in dit artikel 11 Garanties) en op kosten van Pulk Vision productions retour zenden naar de Afnemer. Pulk Vision productions zal gedurende de herstelperiode geen vervangend product plaatsen bij de Afnemer.

 

Artikel 12: Incassokosten

 1. Indien de Afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Afnemer. In ieder geval is Afnemer in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
 2. Indien Pulk Vision productions hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Afnemer.

 

Artikel 13: Opschorting en ontbinding

 1. Pulk Vision productions is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  Afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt; - na het sluiten van de overeenkomst Pulk Vision productions ter - na het sluiten van de overeenkomst Pulk Vision productions ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Afnemer de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Afnemer slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal worden nagekomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
  - Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
 2. Voorts is Pulk Vision productions bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Pulk Vision productions op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien Pulk Vision productions de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Pulk Vision productions behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 14: Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien Pulk Vision productions aan Afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is Afnemer gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de Afnemer deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Indien Afnemer, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder lid 1 genoemde verplichting, heeft Pulk Vision productions het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op Afnemer te verhalen.

 

Artikel 15: Aansprakelijkheid

 1. Indien door Pulk Vision productions geleverde Producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Pulk Vision productions jegens Afnemer beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder 'Garanties' is geregeld.
 2. Indien Pulk Vision productions aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Pulk Vision productions te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  - de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Pulk Vision productions aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan Pulk Vision productions toegerekend kan worden;
  - redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking een van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
 4. Pulk Vision productions is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en dergelijke.
 5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Pulk Vision productions of haar ondergeschikten.
 6. Pulk Vision productions is niet aansprakelijk voor het weigeren van apparaten, alsmede technische storingen.
 7. Pulk Vision productions is niet aansprakelijk voor het niet geïnstalleerd kunnen worden van de benodigde software en voor de mogelijkheid dat het programma een bug of programmafout bevat. Pulk Vision productions is ook niet aansprakelijk wanneer het programma op andere computers wel werkt of heeft gewerkt.

 

Artikel 16: Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Afnemer over op het moment waarop deze aan Afnemer juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Afnemer of van een door Afnemer aan te wijzen derden worden gebracht.

 

Artikel 17: Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere gebeurtenis of omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het sluiten van de overeenkomst of het verstrekken van de opdracht en/of order te voorzien - waardoor de levering en/of fabricage bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt wordt, dan wel een zodanige invloed heeft op de productie van en/of de levering door Pulk Vision productions, dat de nakoming door Pulk Vision productions zo kostbaar of economisch zo bezwaarlijk wordt gemaakt dat redelijkerwijs de (verdere) uitvoering van de overeenkomst of opdracht op dezelfde voorwaarden niet van Pulk Vision productions gevergd kan worden.
 3. Pulk Vision productions heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Pulk Vision productions haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zoveel Pulk Vision productions ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Pulk Vision productions gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
 6. Onder overmacht wordt ook verstaan de omstandigheid dat de benodigde hardware en software om technische redenen of eventuele programmeerfouten van de fabrikant/leverancier, niet zijnde Pulk Vision productions, gedeeltelijk of geheel niet functioneert.

 

 Artikel 18: Vrijwaringen

 1. De Afnemer vrijwaart Pulk Vision productions voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Afnemer verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien de Afnemer aan Pulk Vision productions informatiedragers, elektronische bestanden of software verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 19: Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt Pulk Vision productions zich de rechten en bevoegdheden voor die Pulk Vision productions toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Het is Afnemer niet toegestaan veranderingen in de Producten aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. De in het kader van de opdracht eventueel door Pulk Vision productions tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Pulk Vision productions, ongeacht of deze aan de Afnemer of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Alle door Pulk Vision productions eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de Afnemer te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Pulk Vision productions worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 5. Pulk Vision productions behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. Pulk Vision Productions zal bij niet naleving hiervan altijd, hoe klein de inzet ook is, de overtreder gerechtelijk vervolgen
 6. De rechten op de auteursbeschermde werken van Pulk Vision productions kunnen worden verkregen d.m.v. een overdracht van het auteursrecht voor reproducties in eigen beheer of/en het gebruiken van gepresenteerde werken op internet d.m.v. internetfilms. Dit geschied door de rechten op de gepresenteerde werken af te kopen. De kosten hiervan zullen al naar gelang de situatie worden vastgesteld.
 7. Elke filmproductie zal eindigen met beelden van het logo van Pulk Vision Productions. Voor het achterwege laten hiervan zal €  99,- extra in rekening worden gebracht.
 8. Pulk Vision Productions heeft het recht om als referentie te verwijzen naar een dienst of product ontwikkeld voor opdrachtgever

 

Artikel 20: Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pulk Vision productions gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Pulk Vision productions zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Pulk Vision productions niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Afnemer niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 22: Annulering

 1. Annulering door de Afnemer is slechts mogelijk indien Pulk Vision productions toestemt. In dat geval is de Afnemer aan Pulk Vision productions, naast vergoeding van ten minste 20% van de koopsom (aanneemsom), verplicht tot afname van reeds bestelde Producten tegen betaling van de kostprijs vermeerderd met be- en/of verwerkingskosten indien van toepassing. De Afnemer is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Pulk Vision productions ter zake.
 2. Door de Afnemer reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

 

 Artikel 23: Verplichtingen Afnemer

 1. De Afnemer is verplicht de apparatuur zoals die omschreven is in de individuele overeenkomst conform de door Pulk Vision productions of de fabrikant verstrekte gebruiksaanwijzingen te gebruiken en te onderhouden.
 2. De Afnemer zal Pulk Vision productions alle voor haar noodzakelijke informatie verstrekken voor zover dit vereist is om de werkzaamheden uit te voeren.
 3. De Afnemer zal Pulk Vision productions de toegang tot het gebruik van de apparatuur, documentatie en eventuele hard- en software verstrekken, voor zover dit vereist is om de werkzaamheden uit te voeren.
 4. De Afnemer zal Pulk Vision productions in staat stellen om de werkzaamheden uit te voeren en de daartoe benodigde faciliteiten ter beschikking stellen.
 5. De Afnemer is na eigendomsovername verplicht zelf zorg te dragen voor het verantwoordelijk en milieubewust verwijderen van het product indien nodig.

 

Artikel 24: Uitsluiting

 1. Pulk Vision productions is niet gehouden tot het repareren van apparatuur indien het service-einde van de apparatuur bereikt is; dit is het geval onder meer doch niet uitsluitend, indien geen onderdelen meer voor de apparatuur worden geleverd.
 2. Pulk Vision productions is eveneens niet verplicht om de apparatuur te repareren, indien de reparatiekosten, uitsluitend ter beoordeling door Pulk Vision productions, niet in verhouding staan tot de boekwaarde van de apparatuur.
 3. Van de overeenkomst is uitdrukkelijk het herstellen of reviseren van apparatuur uitgesloten indien dit het gevolg is van:
  - ondeskundig of oneigenlijk gebruik van de apparatuur;
  - uitval van elektrische stroom, brand en diefstal, waterschade, stakingen of andere van buitenaf inwerkende oorzaken;
  - het niet zorgvuldig uitvoeren van het, in de aan de Afnemer verstrekte documentatie beschreven, dagelijks onderhoud voor zover dit door de Afnemer moet worden verricht of het niet tijdig signaleren door de Afnemer van het niet naar behoren functioneren van de apparatuur;
  - ondeskundig uitgevoerde reparaties of werkzaamheden, wijzigingen of toevoegingen aan de apparatuur door de Afnemer of door derden;
  - verandering in de locatie waar de apparatuur oorspronkelijk geplaatst is, tenzij deze verplaatsing door Pulk Vision productions of op aanwijzing van Pulk Vision productions is geschied.

 

Artikel 25: Werktijden

 1. De werkzaamheden zullen worden verricht binnen de voor Pulk Vision productions geldende werktijden, te weten van maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd feestdagen en verplichte vrije dagen.
 2. Indien een medewerker van Pulk Vision productions door aan de Afnemer toe te rekenen oorzaak op de afgesproken tijd niet met de werkzaamheden kan beginnen, of deze niet continue kan uitvoeren, zullen de extra kosten die daarvan het gevolg zijn, onder meer tijdsoverschrijding-/wachttijden, aan de Afnemer in rekening gebracht.

 

Artikel 26: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op elke overeenkomst tussen Pulk Vision productions en de Afnemer is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de President van de Arrondissementsrechtbank, rechtdoende in kort geding, uit te lokken, aan de uitspraak van de gewone rechter te Den Haag worden onderworpen.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

  

Artikel 27: Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Lelystad. Pulk Vision productions staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Lelystad onder nr. 39096286
 2.  Deze voorwaarden zijn ook te lezen op de internetsite van Pulk Vision productions, http://www.pulkvisionproductions.nl.
 3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
 4. Deze versie is van maart 2019.

 

Algemene voorwaarden PVP.pdf